آموزش و پرورش و دوره ها

اگر به کشور دیگری می آیید، باید چیزهای جدیدی یاد بگیرید. قوانین و قوانین مختلف وجود دارد. آداب و رسوم خارجی به راحتی قابل درک نیست. و کسی که میخواهد در آلمان کار کند، تقریبا همیشه باید یک حرفه را یاد بگیرد.

 

ما به پناهندگان و مهاجران کمک می کنیم تا یاد بگیرند. مهمتر از همه، البته زبان آلمانی است. اگر چه در دوره های ما نمیتوانید گواهینامه هایی مانند    A1، A2 و B1 دریافت کنید، شما یاد خواهید گرفت که صحبت کنید و به درستی بنویسید.از آنجایی که بسیاری از شرکای یادگیری و همکاری آلمان، موفقیت خوبی را به همراه دارند. و ما همچنین برای آماده شدن برای همه امتحانات، به شما کمک می کنیم.